Toolbox|Kobus

 

Kobus

Vogelwachter op de Boschplaat ben je nooit alleen. Op mooie dagen zijn er altijd wel wandelaars en fietsers die langskomen met vragen of gewoon voor een praatje. Maar met slecht weer zou het eenzaam kunnen zijn.

Ware het niet dat Kobus er altijd is, de huismeeuw die jaar in jaar uit bij de vogelwachter hut aanwezig is, wachtend op brood en ander voedsel. Het is steeds dezelfde meeuw want hij mist namelijk een stuk uit zijn zwemvlies waaraan ik hem goed kan herkennen.

Kobus is een zilvermeeuw. Zijn vrouwtje zit op de eieren in de grote meeuwenkolonie verderop op de Boschplaat. Eenmaal kwam hij aan het eind van het broedseizoen ineens met vrouw en kinderen bij de vogelwachter hut.

Met de zilvermeeuwen gaat het niet zo goed. Hun aantal gaat al jaren achteruit. Dit hangt samen met het sluiten van de open vuilnisbelten waar deze vogels vroeger naar eten zochten. Zilvermeeuwen eten ook vis maar meestal is de snellere kleine mantelmeeuw hem te vlug af. Daardoor is er vaak te weinig voedsel voor hun jongen.

Kobus valt terug op zijn oude gewoonten, het eten van afval van mensen. Ik help hem daarbij, in de hoop dat ieder jaar zijn jongen groot worden.

Disclaimer Blogs

Al het tekstmateriaal in deze toolbox wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting Marketing en Promotie Terschelling. Het materiaal mag vrij gedownload en voor eigen doeleinden worden gepubliceerd, onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt hiermee Terschelling in positieve zin promoten.
  • U wilt uw bedrijfsactiviteiten wat zich op Terschelling bevindt promoten middels het toevoegen van extra Terschelling teksten en verhalen.
  • De teksten / blogs in hun oorspronkelijke context blijven staan.
  • De teksten / blogs altijd worden aangewend voor algemene Terschelling promotie.
  • In geval van blogs is het niet toegestaan de tekst op enigerlei wijze te veranderen. De auteur heeft het geschreven op geheel eigen wijze en in eigen context. Dit is het auteursrecht en mag derhalve nimmer gewijzigd worden.

Mocht u van mening zijn dat er in één van de getoonde teksten / blogs zinsnedes staan die inbreuk maakt op uw rechten (bijvoorbeeld copyright of portretrecht) verzoeken wij u vriendelijk hierover contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van de naam van de tekst en de auteur. De Stichting Marketing en Promotie Terschelling zal in dat geval de tekst / blog zo snel mogelijk verwijderen uit de beeldbank.

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze toolbox is verkregen.